Vad är en pristävling?

Enligt svensk lag måste deltagaren i en pristävling prestera någon, annars räknas det som lotteri och faller under ett helt annat regelverk. ”Tävlingar” dit man bara behöver anmäla sig för att delta är alltså inte tävlingar enligt svensk lag.

tavlingDet behöver inte vara en särskilt svår prestation för att uppfylla lagens krav på pristävlingar, utan det kan till exempel röra sig om att man ska svara på några kunskapsfrågor eller skriva en slogan för en viss produkt. Viktigt är att vinnare i tävlingen utses baserat på deltagarna individuella prestationer i enlighet med vissa förutbestämda grunder. Om man bara låter slumpen avgöra vem som vinner är det återigen fråga om lotteri – inte om en pristävling.

Ett vanligt missförstånd är att det bara kan vara ett lotteri om man måste betala för att delta, men så är alltså inte fallet. På Facebook är det vanligt att man uppmanas att gillar eller dela något, i utbyta mot chansen att vinna ett pris. I de fall då det är slumpen som avgör vem som vinner priset (man lottar fram vinnare bland de som gillar och delat) är detta inte en pristävling utan ett lotteri, och för att anordna lotterier krävs i normalfallet tillstånd från Lotteriinspektionen. Sådana tillstånd ges inte till vare sig privatpersoner eller företag, så det finns en del del aktörer på Facebook som bryter mot svensk lag.

Marknadsföringslagen

De flesta pristävlingar som vi hittar på internet faller under Marknadsföringslagen (2008:486), vilket innebär att de måste uppfylla vissa krav.

Bland annat krävs att det tydligt anges vilka villkor som gäller för att delta i pristävlingen, vad som ligger i vinstpotten, vad vinsterna har för egenskaper och vad de är värda. Dessutom ska tävlingens tidsgränser anges.

Tävlingsuppgiften ska beskrivas tydligt och enkelt. Det ska också finnas information om hur bedömning av inkomna tävlingsbidrag kommer att gå till och vilka kriterier som är avgörande. Samma villkor måste gälla för alla som deltar i tävlingen. Om en jury bedömer tävlingsbidragen bör ledamöterna i juryn namnges (detta är alltså inte ett absolut krav).

Information ska anges om var och när vinnarna av tävlingen kommer att publiceras. Det räcker inte med vinnarna kontaktas personligen, utan alla som vill ska kunna få veta vem eller vilka som vunnit tävlingen.

Även om en pristävling är uppdelad i olika delar, till exempel för att den ingår i en kampanj, ska varje tävlingserbjudande som huvudregel innehålla den information som krävs enligt marknadsföringslagen. Vi konsumenter ska alltså inte behöva pussla ihop information, utan läser man ett tävlingserbjudande så ska man veta vad som gäller.

Det ska finnas information om eventuell skatt på vinsten.

När tävlingsarrangören väl har angett vilka regler som gäller för tävlingen måste de följas. Man får alltså inte ändra sig och till exempel utse vinnaren på ett annat vis än det som angavs.

Är det tillåtet med köptvång för att få delta i en pristävling online?

Ja, det är tillåtet att till exempel arrangera en pristävling som bara är öppen för personer som köper en viss produkt. Det viktiga är att det finns tydlig information om köptvånget. Det finns dock gråzoner när det gäller produkter och tjänster, t.ex:

  • Vid köp av produkt så måste tävlingen vara förenad med en prestation, annars räknas den som lotteri.
  • Det är inte godtagbart med tävling för finansiella produkter och tjänster, som lån och krediter.
  • Tävlingar som är förenade med spel och dobbel går under lotteriinspektionen’s tillsyn när det gäller svenska spelbolag. Ett nätcasino som går under utländsk licens innefattas inte av svensk lotterilag.
  • Vinstskatt betalas endast då ett utländskt spelbolag bedriver sin fysiska verksamhet utanför EU.

Är det tillåtet med pristävlingar online som riktar sig till barn?

gladJa, det är tillåtet med pristävlingar som riktar sig till barn. För sådana tävlingar är det ännu viktigare att tävlingsvillkoren presenteras klart och begripligt. Barns godtrogenhet får inte missbrukas.

Det finns inte något allmänt krav på att pristävlingar som riktar sig till barn måste inkräva målsmans godkännande för att barnet ska få delta. Konsumentverket säger endast att det i vissa sammanhang kan vara lämpligt att få en förälders samtycke, till exempel om barnet har chans att vinna något som påverkar någon annan än barnet.

För att få veta mer om pristävlingar på internet som riktar sig till barn och ungdomar, ta en titt på de Nordiska Konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet. Du hittar den som PDF hos Konsumentverket.se.

Skatt

En av anledningarna till att det är viktigt för oss konsumenter om någonting är en pristävling eller ett lotteri i lagens ögonen är att det påverkar beskattningen.

skattkistaVinster från svenska lotterier är skattefria, eftersom man istället har lagt skatteplikten på arrangören som måste betala lotteriskatt. Det samma gäller för lotterier som anordnas inom EU/EES, eftersom det skulle strida mot EU-reglerna att ha skattefritt på svenska lotterivinster samtidigt som man beskattar lotterivinster från lotterier arrangerade i andra medlemsländer. Vinster från lotterier som arrangeras utanför EU/EES är skattepliktiga om vinstens värde överstiger 100 kronor.

För vinster i pristävlingar gäller helt andra regler. Vinster från pristävlingar är i regel skattepliktiga enligt inkomstskattelagen och ska beskattas precis som vanlig löneinkomst. Du är alltså skyldig att redovisa tävlingsvinsten i deklarationen om du vinner, och den som betalat ut vinsten är skyldig att skicka en kontrolluppgift till Skatteverket. Det finns dock ett undantag för småvinster i annat än pengar och som inte hänför till anställning eller uppdrag. Med småvinst menas något vars värde inte överstiger 0,03 prisbasbelopp (avrundat till närmsta hundralapp), vilket just nu innebär 1300 kronor.