Bingo

Om man vill arrangera bingo av den typ som räknas som tillståndspliktigt lotteri i enlighet med Lotterilagen (1994:1000) behöver man tillstånd från Lotteriinspektionen eller Länsstyrelsen, beroende på vilket typ av bingo det är man vill arrangera.

bingoVad som räknas som tillståndspliktigt lotteri – och därmed vad som räknas som tillståndspliktig bingo – kan du läsa mer om i vår artikel ”Vad är ett lotteri?”. Mycket matnyttig information finns också i artikeln ”Vem får hålla ett lotteri?”.

Kortfattat kan sägas att lotterilagen tillämpas för lotterier som anordnas för allmänheten, och att detta begrepp tolkas mycket vitt. Vidare är det viktigt att veta att om bingospel anordnas i förvärvssyfte är det tillståndspliktigt i enlighet med Lotterilagen även om bingon inte anordnas för allmänheten.

Huruvida deltagarna måste satsa några pengar spelar inte någon roll för bedömningen om huruvida en verksamhet är tillståndspliktig enligt Lotterilagen, inte heller krävs någon vinstsyfte från arrangören för att tillståndsplikt ska inträda.

Att bingo eller någon annan typ av lotteri anordnas för ett slutet sällskap innebär inte automatiskt att det inte anses som ordnats för allmänheten. Det finns till exempel ett fall (Länsrätten i Västerbottens län, mål 1781-98) där rätten ansåg att ett lotteri var anordnat för allmänheten trots att den aktuella föreningen hade färre än 200 medlemmar och endast 15-20 stycken av dessa medlemmar deltog vid varje lotteritillfälle.

§1 Lotterilagen (1994:1000)

Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten.
Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Definition av bingo

Såhär definierar Lotteriinspektionen bingo:

Bingo är ett spel där deltagaren måste vara närvarande på spelplatsen och där köpa en bingobricka. Möjligheten att vinna beror på om de nummer som dras finns på spelarens bricka. Den som vinner måste begära att få ut sin vinst direkt.

Bingo bedrivs oftast i särskilda lokaler.

I Sverige spelas tre typer av bingo; variantbingo, automatbingo och storbingo.

Bingo på nätet (internetbingo) är inte bingo i lagens bemärkelse. I lotterilagen betraktas det som ett så kallat nummerspel.

Vem kan få bingotillstånd?

Det är enligt huvudregeln bara ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som kan få bingotillstånd. (Se §15 Lotterilagen.) Väldigt många olika sorters aktiviteter kan falla in under rubriken allmännyttig verksamhet. Det kan till exempel röra sig om sociala ändamål, om politiska, om idrott eller om kulturella aktiviteter, inklusive konstnärliga sådana.

bingo bildUndantag från tillståndskravet

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att ordna lotteri utan tillstånd trots att det normalt är den typ av lotteri som kräver tillstånd. Dessa undantag hittar du i Lotterilagen.

Ett exempel på ett flitigt använt undantag är det som gör det tillåtet att utan tillstånd arrangera lotterier i samband med offentliga nöjestillställningar, till exempel dansafton eller marknadsdag.

Det finns dock speciella regler som måste uppfyllas för att undantaget ska gälla, bland annat finns tämligen strikta regler för hur små insatserna och högsta möjliga vinst måste vara.

Vem ska jag ansöka om bingotillstånd hos?

  • Om du bara ska bedriva bingoverksamhet i ett län och högsta vinsten inte överstiger ett prisbasbelopp ska du ansöka om bingotillstånd hos Länsstyrelsen i det län där bingoverksamheten ska bedrivas. Bingotillstånd ges för max tre år i taget.
  • Om du ska bedriva bingoverksamhet i fler än ett län ska du ansöka om bingotillstånd hos Lotteriinspektionen.
  • Om högsta vinsten överstiger ett prisbasbelopp ska du ansöka om bingotillstånd hos Lotteriinspektionen.

Med prisbasbelopp avses det som räknas fram i enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex och är alltid ett jämnt hundratal. För år 2016 är det 44 300 kronor.

Typgodkända bingobrickor och kontrollutrustningar

Bingobrickor och teknisk utrustning som används i samband med bingospel ska vara typgodkända.

Exempel på tillverkare av bingobrickor som i skrivande stund har typgodkända bingobrickor i sitt sortiment är Ring Bingo AB, Present-Sälj HB, Idrottens Digital Print AB och Sandens Security Printing.

Exempel på tillverkare av bingokontrollsystem som i skrivande stund har typgodkända kontrollsystem i sitt sortiment:

Gametech i Ludvika AB

(BingoNet3)

IDPlay AB

(IDPlay Bingo)

Idrottens Digital Print AB

(LinkBingo och ProBingo)

Nygab Fritid AB

(NBS2005)

VSI Utveckling AB

(Dingo)

Kontrollera alltid med Lotteriinspektionen för att få aktuell information. De listar typgodkända bingoprodukter på sin sajt.