Frågetävlingar

Frågetävlingar är väldigt populära och kan bestå av allt från några enkla frågor till avancerade tävlingar där det verkligen gäller att vara expert för att kamma hem de fina priserna.

Man behöver inte tillstånd för att ordna frågetävlingar i Sverige, däremot måste man förstås följa regelverket för marknadsföring, lämnade av kontrolluppgift till skatteverket, och så vidare.

Det är viktigt att en frågetävling inte är upplagd så att den snarare får karaktär av ett lotteri, för då faller den under en annan lagstiftning och det är troligt att det krävs tillstånd från Lotteriinspektionen. Huruvida ett evenemang är en tävling eller ett lotteri är avgörande för vilka regler som ska följas, och det har bland annat stora konsekvenser för vem som blir skattskyldig – arrangören eller vinnaren.

tavlingExempel

”Svara på dessa tre frågor i vår frågetävling. Bland alla inskickade rätta svar lottar vi fram tio vinnare.”

Om du vill ordna en frågetävling är ovanstående formulering inte en bra idé, för det är hög risk att ditt arrangemang bedöms vara ett lotteri istället för en tävling, vilket innebär att du måste följa Lotterilagstiftningen. Du kan bland annat, under vissa omständigheter, behöva ansöka om lotteritillstånd och betala lotteriskatt.

Anledning till att det ses som ett lotteri är att slumpmomentet, vid en samlad bedömning, väger över prestationsmomentet. Vid tävlingar är det deltagarnas prestationer som avgör vem som vinner, i lotterier är det slumpen. Här ovan finns det visserligen ett prestationsmoment inledningsvis, men om du får in fler rätta svar än vad det finns priser att dela ut kommer lottningen att vara den avgörande delen.

Det är därför det är så vanligt att frågetävlingar förutom rena kunskapsfrågor även innehåller ett mer subjektivt prestationsmoment som kan användas för att gallra mellan deltagare som alla har lika många rätta svar. Det kan till exempel röra sig om att skriva en slogan eller en dikt som sedan bedöms av en jury.

Ordningsföljden spelar roll när frågetävlingar kombineras med slumpmoment

I exemplet här ovan startade arrangemanget med en frågetävlingsdel (prestationsmoment) och övergick sedan till lottning (slumpmoment).

Hade ordningsföljden varit den omvända är det troligare att arrangemanget hade bedömts vara en frågetävling, inte ett lotteri. Om arrangören först hade använt sig av ett slumpmoment för att vaska fram personer som erbjudits möjlighet att delta och därefter låtit dem svara på frågor i en utslagstävling tills ett antal vinnare hade korats hade arrangemanget haft en övergripande karaktär av frågetävling.

Obs! Om alla som tar sig vidare från slumpmomentet vinner något, oavsett hur de svarar på frågorna, är det ett lotteri.

Det är alltid en övergripande bedömning av hela arrangemanget som är avgörande, så det kan finnas fall där slumpmomentet ligger innan frågetävlingsdelen och arrangemanget ändå bedöms vara ett lotteri på grund av övriga omständigheter.

Kan det vara ett lotteri trots att jag inte köpte någon lott för att få delta?

Enligt svensk lag kan det vara ett lotteri även om deltagarna inte betalar några pengar för att få delta.

Värt att nämna är också att arrangörens vinstsyfte eller brist på vinstsyfte inte påverkar bedömningen av vad som är ett lotteri och vad som är en tävling.

tavlingarMarknadsföring av frågetävlingar

Frågetävlingar får inte marknadsföras hur som helst utan marknadsföringen ska följa regelverket, och då framförallt Marknadsföringslagen (2008:486). Av den framgår bland annat att arrangören i sin marknadsföring av frågetävlingen tydligt måste inkludera väsentlig information om tävlingen, såsom tävlingsuppgiften, villkoren för erbjudandet, tävlingens tidsgränser och prisets eller prisens egenskaper och värde. Informationen ska vara både tydlig och uttömmande, och man ska inte behöva pussla ihop information från flera olika annonser eller liknande för att kunna skapa sig en bild av vilka grundläggande regler som gäller för tävlingen. Arrangören är också skyldig att redan från början informera om eventuell skatteskyldighet för vinnare, så att detta inte kommer som en överraskning.

Ovanstående regler är bara några exempel på vad man har att hålla sig till när man arrangerar och marknadsför en frågetävling i Sverige.