Korsord

Grundregeln i Lotterilagen är att det krävs tillstånd för att arrangera lotterier för allmänheten i Sverige, men det finns vissa undantag. Väldigt många av de mest kända korsordstävlingarna i Sverige faller inom ett sådant undantag – de publiceras nämligen i en tryckt periodisk tidskrift, till exempel en dagstidning, veckotidning eller månadsmagasin.

Om man bland alla rätta korsordslösningar som skickas in lottar fram vilka deltagare som ska vinna priser är detta en form av lotteri, men det kan alltså falla in under undantagsregeln för trycka periodiska tidskrifter och veckotidningar och därmed inte vara tillståndspliktigt.

Om ett korsordsevenemang klassas som lotteri och inte faller in under något av undantagen i Lotterilagen är det tillståndspliktigt.

Krav för att få dra nytta av undantagsregeln

korsordAtt ett korsord publiceras i en tryckt periodisk skrift innebär inte per automatik att prisutdelningar till korsordslösarna faller under undantagsregeln. Det är flera punkter som måste uppfyllas för att ett arrangemang som klassas som lotteri ska vara icke-tillståndspliktigt i enlighet med undantagsregeln för tryckt periodisk skrift.

Här är några av de viktigaste punkterna:

  • Ett prestationsmoment måste föregå slumpmomentet. Det är till exempel inte tillåtet att bara be korsordslösarna att skicka in en talong med namn och adress och lotta ut priser bland dessa talonger. På något vis måste deltagarna bevisa för tävlingsarrangören hur det gått för dem i prestationsmomentet, till exempel genom att skicka in hela korsordet eller vissa nyckelord i korsordet. Arrangören kan sedan slumpa fram vinnare bland de som skickat in den rätta lösningen.
  • Det är inte tillåtet för arrangören att kräva att korsordslösaren betalar för att få delta i arrangemanget.
  • Det är inte tillåtet för arrangören att kräva att korsordslösaren ska äga ett exemplar av tidskriften för att få delta i arrangemanget.
  • Värdet på högsta vinsten får inte överstiga 1/60 prisbasbelopp.Med prisbasbelopp avses det som räknas fram i enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex och är alltid ett jämnt hundratal. För år 2016 är det 44 300 kronor.44 300 kronor / 60 = 738,33 kronor

    Det finns alltså ett tak på drygt 738 kronor.

Lotteri eller tävling?

Undantagsregeln blir bara intressant om arrangemanget är ett lotteri. Är det en tävling krävs det nämligen inte något tillstånd.

korsord2För att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling gör man en samlad bedömning av arrangemangets karaktär. En punkts som är mycket viktig i denna bedömning är om det är ett prestationsmoment eller ett slumpmoment som avgör vem som får priser i tävlingen. Är det ett prestationsmoment som avgör är det en tävling. Är det däremot slumpen som styr är det ett lotteri.

Det är vanligt med arrangemang som innehåller både slumpmoment och prestationsmoment, och då får man se till vilket det egentligen är som är mest avgörande för resultatet. Som tumregel kan man kontrollera vilket moment som infaller sist.

Exempel #1

Först måste deltagaren lösa ett korsord och därigenom få fram vissa ord som skickas in till arrangören. Bland alla som skickat in rätt ord lottas tio vinnare fram.

Detta räknas högst troligen som ett lotteri av Lotteriinspektionen, eftersom prestationsmomentet infaller innan slumpmomentet, och det därför huvudsakligen är slumpen som avgör vilka deltagare som belönas med priser. Bland alla deltagare med rätt inskickade svar är det slumpen som avgör vilka tio som får priser.

Exempel #2

Bland alla företagets abonnenter lottas hundra fram som blir inbjudna till ett korsordsevent i Örebro. Alla som väljer att delta får varsitt korsord att lösa på plats, och de tio deltagare som först lämnar in ett korrekt löst korsord belönas med priser.

Här ligger alltså slumpmomentet först, och därefter kommer ett prestationsmoment där den som är bäst på att lösa korsord snabbt vinner. Detta evenemang kommer därför högst troligen att ses som en tävling av Lotteriinspektionen och därmed finns inte någon krav på lotteritillstånd för arrangören.