Vad är en tävling?

Svensk lag skiljer mellan lotterier och tävlingar, och det är viktigt att veta om ett evenemang räknas som ett lotteri eller som en tävling eftersom olika lagar gäller för respektive kategori. Det är till exempel inte särskilt kul att delta i vad man tror är ett svenskt lotteri (arrangören betalar lotteriskatt), och plötsligt få veta att det juridiskt sett är en tävling och man är skyldig att betala inkomstskatt för den där lyxiga väskan, semesterresan eller gasolgrillen man just vunnit.

Tillståndskrav, vem som kan beviljas arrangörstillstånd och vad som gäller i skattefrågor är några exempel på sådant som skiljer sig markant mellan tävlingar och lotterier.

Vad är en tävling?

tavlingar lagNär frågan om vad som är en tävling och vad som är ett lotteri prövas juridiskt i Sverige ligger stort fokus vid hur de olika graderna av slump och prestation förhåller sig till varandra, men man gör också en allmän bedömning av evenemangets karaktär.

Utmärkande för en tävling är att en prestation – inte slumpen – är avgörande för vem eller vilka som vinner. En typ av tävling som är väldigt vanligt förekommande är den där man uppmanas att skriva en slogan för en produkt eller företag, och en jury avgör vilka slogans som är bäst och fördelar vinsterna i enlighet med detta. Räcker det däremot med att skicka in en talong med namn och adress för att delta i en utlottning av priser räknas det som ett lotteri, inte en tävling, oavsett vad arrangören väljer att kalla evenemanget. Detta gäller även om deltagarna inte betalar något för att delta i utlottningen.

Viktigt: Om den prestation som avgör vem som vinner är för enkel kan evenemanget komma att ses som ett lotteri enligt svenskt lag.

Blandade evenemang

Om ett evenemang innehåller både slumpmoment och prestationsmoment gör man en övergripande bedömning av evenemanget, och tittar då särskilt på hur de olika momenten förhåller sig till varandra i tiden.

Grundregel

  • Om prestationsmomentet inträffar innan slumpmomentet är det ett lotteri.
  • Om slumpmomentet inträffar innan prestationsmoment är det en tävling.

Exempel #1

Alla som svarar rätt på en fråga deltar i en efterföljande utlottning. —> Detta är ett lotteri.

Exempel #2

Slumpen används för att vaska fram en grupp personer som tillåts att delta i evenemanget. Vem som av dessa deltagare som vinner något beror på en efterföljande prestationsdel där de tävlar mot varandra. —> Detta är en tävling, så länge gruppen inte är så liten att alla kan vinna något.

Skatteregler för tävlingar

skattDet man vinner i en tävling är man som regel skyldig att betala skatt på, i enlighet med inkomstskattelagen. På så vis skiljer sig tävlingar från lotterier om anordnas inom EU/EES-området. (För lotterier är det istället arrangören som betalar lotteriskatt i enlighet med lotteriskattelagen (1991:1482).

Det finns vissa undantag från regeln om att den som vinner något i en tävling ska betala skatt på vinsten. Ett av de viktigaste undantagen är det som gäller för småvinster som består av något annat än pengar och som inte hänför sig till anställning eller uppdrag. I en sådana situation är vinsten skattefri om den är ett rent minnesföremål eller om värdet på vinsten inte överstiger 0,03 prisbasbelopp avrundat till närmaste hundratal kronor. (I skrivande stund innebär detta 1 300 kronor.)

Om du vinner något i en tävling som inte omfattas av något undantag är du skattskyldig och vinsten beskattas som lön. Du är skyldig att ta upp vinsten i din självdeklaration, och den som arrangerat tävlingen och lämnat ut vinsten är skyldig att skicka in kontrolluppgift till Skatteverket. Om vinsten består av minst 1 000 kronor är utbetalaren skyldig att göra ett skatteavdrag på 30% istället för att betala ut hela vinsten till dig, och utbetalaren måste dessutom betala arbetsgivaravgifter på vinsten.

Om en tävling arrangeras av en arbetsgivare för de anställda beskattas samtliga vinster som lön, oavsett vinsternas värde.

Aktiviteter i sociala media

Det finns gott om exempel på kampanjer som sprids i sociala media (till exempel Facebook och Instagram) där arrangören inte tydliggör att det rör sig om ett lotteri fast det är ett lotteri enligt svensk lag. Ibland kallas kampanjen till och med för tävling trots att det juridiskt inte rör sig om någon tävling utan om ett lotteri.

Ett väldigt vanligt upplägg är att man uppmanas att ”gilla” och ”dela” en kampanjsida. Bland alla som gillar och deltat sker sedan en utlottning där slumpen avgör vem som vinner priserna. Detta är ett lotteri, inte en tävling. Grundregeln i den svenska Lotterilagen är att den som anordnar lotterier ska ansöka om tillstånd från Lotteriinspektionen. Att arrangera lotteri utan erforderliga tillstånd kan leda till böter eller fängelse.

Det finns vissa specifika undantag som gör att det i vissa fall är tillåtet att arrangera lotterier i Sverige utan att först inhämta tillstånd från Lotteriinspektionen. Det är till exempel tillåtet att utan tillstånd ordna ett lotteri vid en dansbana i samband med en danstillställning för allmänheten, förutsatt att högsta insats och högsta möjliga vinst håller sig under en viss nivå. För år 2016 är den nivån cirka 7,38 kronor i maxinsats och cirka 738 kronor i maxvinst.

Du kan läsa mer om dessa undantag, och de exakta beloppsgränserna, i vår artikel om lotterier.