Vad är ett lotteri?

Vad som enligt svensk lag räknas som ett lotteri regleras huvudsakligen i Lotterilagen (1994:1000). Om vi läser första och andra paragrafen i Lotterilagen får vi veta flera viktiga saker.

 • Lotterilagen tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten. (Du kan läsa mer om vad som menas med detta längre ned på denna sida.)
 • När bingospel, automatspel, roulettespel, tärningsspel och kortspel anordnas i förvärvssyfte tillämpas lotterilagen även om spelen inte anordnas för allmänheten.
 • Uttryckliga undantag:- Lotterilagen tillämpas inte på svenska statens premieobligationslån.- Lotterilagen tillämpas inte på spel enligt kasinolagen.- Lotterilagen tillämpas inte på automatspel som inte ger vinst eller som ger vinst bara i form av frispel.

Lotterilagen (1994:1000) §§ 1 och 2

1 § Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten.
Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.
Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

2 § Lagen gäller inte svenska statens premieobligationslån.
Den tillämpas inte heller på automatspel som inte ger vinst eller ger vinst bara i form av frispel. Föreskrifter om sådant automatspel finns i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.
Den tillämpas inte heller på spel enligt kasinolagen (1999:355). Lag (1999:358).

Vad är ett lotteri (enligt svensk lag)?

I ett lotteri kan en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. (Även rätt till fortsatt spel ses som en vinst.) Till lotteri hänförs:

 1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden,
  2. marknads- och tivolinöjen,
  3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.

Som riktlinje kan sägas att ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp är ett lotteri, men vid den juridiska bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri eller ej tittar man både på den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet och på hela verksamhetens allmänna karaktär.

Exempel

Nedanstående tabell är inte uttömmande utan innehåller bara några exempel på hur lotterier kan vara utformade.

Typ av verksamhet Exempel
Lottning
 • Slumpvis dragning av lotter ur en burk, de dragna lotterna vinner.
 • Först öppnade rätta svaret vinner.
 • Bli samtal nummer tio som ringer in.
 • Vi lottar fram fem vinnare bland annat som svarat på enkäten.
Gissning
 • Gissa hur många kaffebönor det ligger i burken. Närmast vinner.
 • Den som lägger lägsta unika bud i auktionen får köpa produkten för det priset.
 • När kommer vi att nå upp till 1 miljon unika besökare? Gissa datum och klockslag.
Vadhållning
 • Vem kommer att vinna fotbollsmatchen?
 • Vilken häst vinner loppet?
 • Vilket land vinner Eurovision Song Contest i år?
Marknads- och tivolinöjen
 • Ringkastning
 • Pilkastning
 • Bollkastning

 

En aktivitet måste inte genomföras på en marknad eller tivoli för att anses vara av typen marknads- och tivolinöje. Det är aktivitetens karaktär som avgör.

Kedjebrevsspel
Bingospel
Kortspel
Tärningsspel
Roulettespel
Automatspel

Måste deltagarna betala en insats för att det ska räknas som lotteri?

Nej, det finns inte något sådant krav. En verksamhet som uppfyller kraven för att räknas som lotteri enligt svensk lag är ett lotteri även om det går att delta utan att betala någon insats.

Är det ett lotteri även om arrangören inte har något vinstsyfte?

Ja, det kan vara ett lotteri även om arrangören inte har något vinstsyfte. En verksamhet som uppfyller kraven för att räknas som lotteri enligt svensk lag är ett lotteri även arrangören saknar vinstsyfte.

Vad menas med ”anordnas för allmänheten”?

Det finns inget krav på att vem som helst ska kunna delta för att ett lotteri ska anses vara ”anordnat för allmänheten”. Till exempel kan, vid en samlad bedömning, lotterier för anställda eller medlemmar i en viss bransch utgöra ett lotteri anordnat för allmänheten. Bedömningen görs från fall till fall, med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande. Även om ett finns formella krav för deltagande som inte vem som helst kan uppfylla kan ett lotteri ändå anses vara anordnat för allmänheten.

Länsrätten i Västerbottens län, mål 1781-98

Länsrätten i Västerbottens län ansåg att ett lotteri var anordnat för allmänheten trots att den aktuella föreningen hade färre än 200 medlemmar och endast 15-20 av dessa medlemmar deltog vid varje lotteritillfälle.

Obs! Ett lotteri som kräver medlemskap i en viss sammanslutning anses alltid vara anordnat för allmänheten om sammanslutningen väsentligen har till uppgift att anordna lotterier.

Skillnaden mellan lotteri och tävling

En tävling avgörs av en prestation. Ett vanligt exempel på en tävling är den där man ska skriva en slogan och en jury utser en vinnare. Det kan också handla om att få flest rätta svar i en frågesportstävling, att lösa ett korsord eller dylikt.

I ett lotteri är det inte en prestation som är avgörande för vem som vinner. Även om det förekommer att någon form av prestation ingår i evenemanget, så är det slumpen som avgör vem som vinner i ett lotteri.

Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet enligt svensk lag är att klassa som lotteri eller som tävling. Om ett arrangemang innehåller både slumpmoment och prestationsmoment får man titta på hur de olika momenten förhåller sig till varandra. Om prestationsmomentet tidsmässigt inträffar innan slumpmoment brukar man enligt praxis anse att hela arrangemanget är ett lotteri. (Det kan till exempel handla om att man först måste svara på några kunskapsfrågor, och att deltagare som har tillräckligt många rätta svar sedan går vidare till lottningsdelen.) Om slumpmomentet inträffar innan prestationsmomentet brukar man enligt praxis istället se arrangemanget som en tävling, såvida inte slumpmomentet begränsar antalet deltagare så skarpt att alla kan vinna något.

Man måste alltid göra en helhetsbedömning. Det finns till exempel fall där ett evenemang har klassats som ett lotteri istället för en tävling för att prestationsmomentet var så extremt enkelt att klara av att det egentligen inte hade någon avgörande verkan på vem som vann.

Skatt

Skattskyldighet för den som vinner på lotteri

skatt

Det man vinner i ett svenskt lotteri är inte skattepliktigt enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Det samma gäller vinster från lotterier anordnade inom EU/EES-området.

För vinster i lotterier anordnade utanför EU/EES-området är enskilda vinster överstigande ett belopp motsvarande 100 svenska kronor skattepliktiga som inkomst av kapital. Det är till exempel viktigt att veta för den som deltar i lotterier över internet och arrangören av lotteriet är hemmahörandes utanför EU/EES-området.

Skattskyldighet för den som arrangerar ett lotteri

Den som arrangerar ett lotteri i Sverige är skyldig att betala lotteriskatt i enlighet med lotteriskattelagen (1991:1482).