Vem får hålla en tävling?

Grundregeln för lotterier är att de kräver lotteritillstånd från Lotteriinspektionen, men så är inte fallet för tävlingar. Ett event som är en tävling, inte ett lotteri, får man arrangera utan särskilt tillstånd. Däremot finns det en hel del andra lagar och regler som måste efterföljas för att tävlingen ska vara laglig.

Här nedanför ska vi ta en titt på några viktiga regler att beakta när man skapar, marknadsför och genomför en tävling. Listan är inte uttömmande.

Marknadsföring

vinnHur en tävling får marknadsföras styrs till hög grav av Marknadsföringslagen (2008:486).

All väsentlig information om tävlingen ska lämnas tydligt och uttömmande i marknadsföringen.

Exempel på sådant som är viktigt att informera om:

 • Tävlingsuppgiften
 • Villkor och begränsningar för erbjudandet
 • Erbjudandets tidsgränser
 • Prisets egenskaper och värde

Om marknadsföringen sker med hjälp av olika inslag gäller som huvudregel att varje enskilt inslag ska vara komplett i sig självt vad gäller Marknadsföringslagens krav. Konsumenten ska inte behöva pussla ihop information från flera olika inslag för att få veta vad som gäller rörande väsentlig information.

Arrangören får inte ljuga om varför du valts ut

Det är inte tillåtet för tävlingsarrangören att ge sken av att mottagaren av tävlingserbjudandet har valts ut av annat än kommersiella skäl när så inte är fallet.

trofeKöpkrav är tillåtet

Det är tillåtet för en tävlingsarrangör att enbart hålla tävlingen öppen för personer som gjort ett visst köp. Det är till exempel tillåtet att kräva att den som önskar delta i tävlingen skickar in etiketter från tre av tävlingsarrangörens produkter.

När en tävling är förenad med köptvång måste tävlingsarrangören tydligt informera om vad det kostar att delta i tävlingen. Om kostnaden kan variera (till exempel beroende på vilka produkter man köper) ska ett prisexempel anges.

Skatteinformation

Erbjudandet ska upplysa om att vinnare kan bli skatteskyldiga.

Rättvisa

 • Samma villkor ska gälla för alla som deltar i tävlingen.
 • Erbjudandet ska innehålla information om hur pristagare utses, hur bedömningen av tävlingsbidragen kommer att gå till och vilka kriterier som kommer att användas.
 • Om en jury ska bedöma tävlingsbidragen bör juryns ledamöter namnges i erbjudandet.
 • Bedömningen av tävlingsbidragen ska vara opartisk.

Förutsebarhet

 • Tävlingen ska genomföras enligt de regler som tävlingsarrangören från början angivit för tävlingen.

Rätt till information

 • Erbjudandet ska innehålla information om var och när vinnarna kommer att publiceras.
 • Det är inte tillåtet att bara informera vinnarna, övriga deltagare i tävlingen ska också ges möjlighet att se vem eller vilka som vann. Detta ska ske på lämpligt vis, till exempel genom att informationen publiceras i en tidning eller på en sajt.

Pristävlingar riktade till barn

Det är i Sverige tillåtet med pristävlingar som riktar sig till personer under 18 års ålder, men extra höga krav ställs på hur tävlingen genomförs.

Här är några exempel på vad som krävs:

 • Det är extra viktigt att tävlingen presenteras tydligt och lättförståeligt.
 • Tävlingen ska genomföras på det sätt som arrangören har informerat om även om tävlingen lockar ett mycket stort antal deltagare.
 • Barns godtrogenhet och entusiasm får inte missbrukas eller utnyttjas.
 • I vissa sammanhang är det lämpligt att inhämta målsmans godkännande, till exempel för tävlingar där vinsten kan ge effekter för andra än bara barnet.

Vad gäller pristävlingar på internet som riktar sig till personer under 18 års ålder, se ”De Nordiska Konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet”.