Vinstskatt på tävlingsvinster

Huvudregeln

  • Du är skattskyldig för det du vinner i en tävling.
  • Du är skyldig att ta upp vinsten i din självdeklaration. Vinsten beskattas som lön, eftersom du utfört en prestation för att få den.
  • Om vinsten består av mindre än 1 000 kronor är tävlingsarrangören bara skyldig att lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Om vinsten består av 1 000 kronor eller mer räcker det inte med att lämna in kontrolluppgift utan ett skatteavdrag på 30% ska göras innan vinsten betalas ut till dig och tävlingsarrangören är dessutom skyldig att betala arbetsgivaravgifter på vinsten.

Undantag

skattDet finns flera undantag från huvudregeln.

Här är två exempel på viktiga undantag som gäller såvida inte frågetävlingen är att hänföra till anställning eller uppdrag.

  • Du är inte skattskyldig om det du vann i frågetävlingen var ett rent minnesföremål (får ej vara pengar).
  • Du är inte skattskyldig om värdet på vinsten var maximalt 0,03 prisbasbelopp avrundat till närmaste hundratal kronor.

Med prisbasbelopp avses det som räknas fram i enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex och är alltid ett jämnt hundratal. För år 2016 är det 44 300 kronor.

44 300 kronor x 0,03 = 1 329 kronor

Avrundat till närmsta hundratal blir det 1 300 kronor.

Viktigt: Om frågetävlingen arrangerades av arbetsgivaren för de anställda räknas vinster alltid som lön, även om värdet är lågt, och skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas i enlighet med detta.

Tävling eller lotteri?

Det händer att arrangemang felaktigt marknadsförs som tävlingar fast det enligt svensk lag egentligen är ett lotteri det handlar om. För lotterier gäller helt andra skatteregler. För mer information, besök våra artiklar om ”Vad är ett lotteri?” och ”Vem får hålla ett lotteri?” på den här sajten.